Попов, А. Из города Колы - о выбывшем здесь ските и часовне // Архангельские епархиальные ведомости. – 1907. – № 13. - С. 415-422.

— 4 if) - .п ан ій нгор&іп и Лившая и г дорічніі; чагоннл ко ачл п іи г и т г л я Николая Чудопюрца. пзь которой .ч іл іѵии ■ чдли только си. иконы и н і . і . о і при ;і и р и н а ік ж н о п и . ІІХІІІѴЛИ ДОИоНІ., НаХоДНЧПІИХ'ЧІ т . 11н<\| |. ІИИХ1. П"рЛД" нам . о г ь начаишагощ *•<і|> І.ть дома, могли ••ни- ны н п - ти иг!; сини пожитки и іи х»»тя чапч . ихь: \ других і.- ;к'* i'i'iip І..Ш in 'I; почти чн.ілііггіичіныл іччии и ичупи- Г ПЮ И Н ѣ і І К о Д І . К о і і К і і Г і і . І І О Ж а р Ь І І р о Ц . Ю І І И Ч Ь О П . И ' " оіѵгорожнаіо пораііичііа <ч. оічючь. І іогорЬдыіи ра.і- міісги.ішч. иос.і!; пожара ирочонно на житглі.гтію ) г»о* и х I. ро іиыхі. и .інакпмідхі. іч. ра.шычі. д і р і чш л х ь. Т а к т какі. гтроічпл іч. и ргчнііхі. "па.іаг<ммі" іч. інчмі.диіч- іірі-ма лштрнхоиыиакпч-я ом . огпа. і-» Клр'нгр"іич;ичі- іюгорі.льцамI. им іаны ои.:и ітрачнныя цчп.; и. н л кото­ рый они. і-і. іюмоіцііи f іі юорычі. лн» и*іі. чрімі го и. ціа іі-ічги ны>тр'Чіл!і fi-ol. Ij•»u14«• м ч и іму:і;і'іm u и оо.іаноли-ч. Иічійхо шмим.і ui. о\и.*-К"Мі. <од- i'j и Х'маЙ'ТиГ. иp ' • імсгачи . !{рі*ж і ч п и , цо.-.іі. цо- с п і г і и аю га ко го т ' . ' ч а - ' ч л . л;иг>ми Клрог грни-каю ио- г т - г а ириіѵпнплп оощнчи ••ил нш кі. ію.-гронкі; іюной. нмѣсго і ч о р і . ти - й. ііііколі.> і;оН чл''"ініи. Она мы- rpoo- иа Лила hi. гоч і.-жо I'vSi'i i .• is и о .чоицічи. и гоін*р- іпічю было hi. и* іі. но жо.іанію жип- і»*іі. іичщѵ \ю.ігГ>- стіііі* силтит. Николаи» 'iy і- іиор іп иричодгкичь Прич­ том»,. <> Нрсчгііи И оог ГОНГім l.t'IliaX I. Н'ьтройки tMopl.li- нк’й Ииколі.>-К"й чаігопци ни к а ких I. гиЬдѣніЙ н«‘ нахо- тг'-.ч hi. цсркоііиокі. архипі. Іѵоюстрічи к н о прихода: такі. какі. чапчиін ага цоггронип Гнала ічіі*' іч. то про­ ча. когда Кироі'"Гроіігкаа дгрічоіл ііриил М'-жала кі Н о . Н П Ч ОШ ’К о Ч } Н р Н Х о Д ) . И З Ь г . К о л ы . Иі. і м ч л г н о й кни г ). ............................. .. г.огглкдічіпой in. н ачал іі JO- х ь ю д ощ . X I X г т имі.ічѵи «лЬлунчцал наиись. „П ь и и ж і і о м і . конціі г. ііолы при р. Ту.ючіі на ­ ходи гсл ін-Гюлі.Шал. іорсіоіннал іч. нансртыо ч.иоіши ир. Трифона І І и і гш г к л г о , расюлнЬ 'ЧЬ о г ь гоГтра

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz